facebook

 REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ

 

Na podstawie Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. – o Bezpieczeństwie Imprez Masowych (Dz. U. z 2009 r. nr 62, poz. 504), ustawodawca zobowiązuje organizatora imprezy masowej do sporządzenia i udostępnienia Regulaminu imprezy masowej.

I. Postanowienia ogólne

1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy będą przebywały na jej terenie.

2. Celem niniejszego regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na imprezie.

3. Warunkiem zapewnienia porządku i bezpieczeństwa osobom obecnym na imprezie w czasie jej trwania jest respektowanie postanowień zawartych                     w niniejszym regulaminie.

4. Użyte w dalszej części regulaminu określenia oznaczają:

1) teren imprezy – miejsce odbywania się imprezy sportowej – hala MOSiR w Puławach, wraz z całą infrastrukturą

2) organizator imprezy – Klub Sportowy Azoty ‐ Puławy

3) uczestnik imprezy – osoba obecna na imprezie, w tym: widzowie, osoby z obsługi technicznej, przedstawiciele instytucji państwowych, ochrona oraz osoby z identyfikatorem – ORGANIZATOR IMPREZY

4) służby porządkowe – powołane przez organizatora osoby, w tym pracownicy ochrony, legitymujący się identyfikatorem, których zadaniem jest dbanie                  o bezpieczeństwo osób uczestniczących w imprezie.

II. Prawa i obowiązki uczestników imprezy

5. Wstęp na teren imprezy w czasie jej trwania przysługuje wszystkim uczestnikom imprezy, na zasadach określonych odrębnie przez organizatora imprezy (wejście za okazaniem aktualnej karty wstępu, biletu lub zaproszenia).

6. Osoby małoletnie mogą uczestniczyć w imprezie wyłącznie pod opieką osób dorosłych i na ich odpowiedzialność.

7. Zakaz wstępu na imprezę obowiązuje osoby:

1) wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową

2) wobec których został wydany zakaz zagraniczny

3) odmawiające poddania się czynnościom określonym w pkt 14 ppkt 2 i 3

4) znajdujące się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków

5) posiadające broń lub inne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje, o których mowa w pkt 9

6) zachowujące się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzający zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

8. Uczestnicy imprezy są zobowiązani zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych uczestników imprezy, a w szczególności przestrzegać postanowień regulaminów terenu i imprezy masowej.

9. Uczestnikom imprezy zabrania się wnoszenia i posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.

III. Zasady organizacyjne i porządkowe

10. Organizator imprezy zobowiązany jest do zabezpieczenia porządku i bezpieczeństwa imprezy zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych.

11. Uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości, że wstęp na teren jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu jego osoby w związku z imprezą oraz transmitowanie, rozpowszechnianie lub pokazanie głosu i wizerunku z jakimkolwiek programem przedstawiającym imprezę.

12. Organizator imprezy jest odpowiedzialny za:

1) stan urządzeń nagłaśniających i oświetlających

2) zapewnienie przejrzystości dróg ewakuacyjnych

3) eliminowanie wszystkich innych zachowań uczestników imprezy mogących stanowić przyczynę zagrożenia.

13. Organizator imprezy zapewnia bezpieczeństwo podczas imprezy m.in. poprzez:

1) zapoznanie pracowników obsługi imprezy oraz służb porządkowych z rozmieszczeniem podręcznego sprzętu gaśniczego, medycznego oraz hydrantów

2) przeszkolenie służb porządkowych w zakresie zasad prowadzenia ewakuacji, sposobów alarmowania straży pożarnej oraz zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego.

14. Służby porządkowe są uprawnione do:

1) sprawdzania uprawnień osób do uczestniczenia w imprezie masowej, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień –wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej

2) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości

3) przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą przedmioty, o których mowa w pkt 9

4) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej                     lub regulaminem terenu,

a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej

5) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zagrożonych

6) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających lub podobnych technik obrony oraz kajdanek lub ręcznych miotaczy gazu, w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służby porządkowej, służby informacyjnej lub inną osobę oraz niewykonanie poleceń, o których mowa w pkt 5, na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia.

15. Czynności wymienione w pkt 14 powinny być wykonane w sposób możliwie najmniej naruszający godność ludzką oraz inne dobra osobiste, w stosunku do której zostały podjęte.

IV. Przepisy karne wynikające z ustawy

16. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy, regulaminu terenu lub regulaminu imprezy masowej, przez służby porządkowe lub służby informacyjne podlega karze grzywny nie mniejszej niż 2000 zł. Tej samej karze podlega, kto w czasie trwania imprezy masowej przebywa w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności.

17. Kto nie wykonuje polecenia wydanego przez Policję lub Żandarmerię Wojskową, w miejscu i w czasie trwania imprezy masowej, podlega karze grzywny nie niższej niż 2000 zł.

18. Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje alkoholowe, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł.

19. Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej broń, w rozumieniu Ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. nr 52, poz. 525 z późn. zm.), wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne lub inne niebezpieczne przedmioty lub materiały wybuchowe, podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

20. Postępowanie w sprawach o wykroczenie określone w pkt 16 – 18 prowadzi się na podstawie przepisów o postępowaniu przyspieszonym.

V. Postanowienia końcowe

21. Niniejszy regulamin jest dostępny:

1) na stronie internetowej KS Azoty ‐ Puławy

2) w siedzibie organizatora

3) na terenie imprezy masowej – wywieszony w widocznym miejscu

22. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

23. Zmiany regulaminu wymagają podania ich do wiadomości na stronie internetowej organizatora.

 

Informacja o organizacji imprez sportowych piłki ręcznej przez Klub Sportowy „Azoty-Puławy”

 

1.       Informacja o sposobie udostępnienia regulaminu obiektu:

Regulamin obiektu sportowego MOSIR Puławy znajduje się w holu głównym, drugi egzemplarz znajduje się u organizatora.

2.       Informacja o liczbie osób, które mogą być obecne na imprezie sportowej oraz o liczbie miejsc siedzących kibice i pozostali uczestnicy zostaną rozmieszczeni w następujący sposób:

  na trybunie głównej (górnej)    -473 osoby

  na trybunach dolnych            -138 osób

  przy boisku, po stronie sędziów  -60 osób

  zawodnicy i obsługa drużyn       -40 osób

3.       Informacja określająca stan liczebny, organizację, oznaczenie, wyposażenie i sposób rozmieszczenia służb porządkowych  i informacyjnych:

        Służba porządkowa w ilości minimum 16 osób zostanie oznakowana identyfikatorami zawierającymi informacje zgodne z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych i zostanie rozmieszczona w następujący sposób:

 -kierownik ds. bezpieczeństwa -przy trybunach dolnych lub przy stoliku sędziów

a. 1 osoba na parkingu należącym do hali sportowej
b. 1 osoba przy  wejściu głównym do hali
c. 1 osoba przy szatniach na parterze
d. po 1 osobie przy wyjściach ewakuacyjnych na parterze (= 4 osoby)
e. 5 osób na trybunach górnych
f. Po 1 osobie przy wejściach ewakuacyjnych (2 osoby)
g. 1 osoba przy szatniach na piętrze

        Służba informacyjna w ilości 3 osób składać się będzie z:

a. spikera zawodów  
b. pracownika Klubu
c. członka Zarządu Klubu,

oznakowanych identyfikatorami zawierającymi informacje „ORGANIZATOR”/pieczęć organizatora/
 i zostanie rozmieszczona w następujący sposób:

a. spikera zawodów  - przy stoliku sędziowskim
b. pracownika Klubu – w biurze zawodów ( siedziba Klubu na hali sportowej)
c. członka Zarządu Klubu – trybuny dolne

4.       Wskazanie osoby reprezentującej organizatora w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób uczestniczących w imprezie:

Osobą reprezentującą organizatora w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób uczestniczących w imprezie będzie Pan Piotr Włoszek  przedstawiciel Firmą „Miro Agencja Ochrony” sp. z o.o., posiadający uprawnienia kierownika ds. bezpieczeństwa imprez masowych.

5.       Instrukcja określająca zadania służby porządkowej oraz warunki łączności między podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy:

Instrukcja określająca zadania służby informacyjnej oraz służby porządkowej na imprezie masowej  stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Informacji o organizacji imprez sportowych  piłki ręcznej.

Warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zapewnieniu bezpieczeństwa imprezy masowej stanowią Załącznik nr 2 do niniejszej Informacji o organizacji imprez sportowych piłki ręcznej.

6.       Zasady postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia:

W przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia kierownik ds. bezpieczeństwa, działając zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego, będzie prowadził akcję ratunkową wspólnie ze Strażą Pożarną lub Policją.

7.       Informacja o zagrożeniach i uznaniu imprezy masowej o podwyższonym ryzyku:

Od założenia Klubu, tj. od 2003 r., na organizowanych przez nas imprezach sportowych -meczach piłki ręcznej II ligi,I ligi i ekstraklasy -nie było żadnych incydentów, wybryków chuligańskich. Dlatego art.3 pkt. la cyt. Ustawy nie dotyczy imprez  meczów piłki ręcznej w Puławach, których jesteśmy organizatorami.

 zadania służby porządkowej

Kalendarz klubowy

Reklama

Sonda

Licznik

3758682
Wspierają nas i Współpracują z nami:


Realizacja: EmnetStudio
Powered by CMS Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.stowarzyszenie.azoty-pulawy.pl/newsy/ogloszenia/regulamin-imprezy-masowej/